HIDROGEOLOŠKA CJELINA
4. SUHAČA - RADOMIROVAC - SANA

CJELINEng

Ovu cjelinu od Suhače i Radomirovca na jugu do Sane i preko, izgrađuju pretežno donji trijaski i u manjem obimu paleozojske nepropusne klastične naslage. Posebno na potezu Suhača - Radomirovac prisutne su tri izolovane mase silificiranih krečnjaka.

Prostor izgrađen od klastičnih naslaga nije interesantan, jer je to sredina u kojoj nema uslova za akumulaciju i cirkulaciju podzemne vode, odnosno za eksploataciju. Atmosferske vode koje padnu na ovo područje uglavnom površinski otiču potocima prema Japri i Sani. Za čitav prostor ove cjeline karakteristična je razgranata hidrografska mreža. Prisutni izvori su male izdašnosti, obično su povremeni i mogu se koristiti samo za lokalne potrebe. Najveći dio ove hidrogeološke cjeline značajan je za zahvat i korištenje samo površinskih voda.

Izuzetno, interesantne su tri izolovane mase silificiranih krečnjaka na dijelu od Suhače do Radomirovca. Ove mase krečnjaka predstavljaju zatvorene bazene u kojima se akumulira podzemna voda. Potrebno ih je detaljno istražiti s ciljem kaptiranja na povoljnim lokacijama.

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd