vodonodni

Prostor opštine Novi Grad izgrađuju pretežno klastične naslage paleozoika i donjeg trijasa. Osobina ove gotovo nepropusne sredine je niska infiltracija padavina, nepostojanje značajnih vodonosnih slojeva, te izuzetno izraženi procesi erozije na površini terena.

Posebnu pažnju je potrebno posvetiti vodonosnim slojevima u kvartarnim naslagama Une i Sane, jer oni predstavljaju osnov rješenja vodosnabdijevanja. Kako su ove doline prostorno veoma ograničene, a glavne aktivnosti stanovništva skoncentrisane upravo na tom prostoru, postoji stalna opasnost od zagađenja vodonosnih slojeva sa površine terena, iz podzemnih objekata ili direktno iz vodotoka. Zbog toga, potrebno je pojedina područja unutar doline rezervisati i zaštititi kako bi se osigurao kvalitet vode za vodosnabdijevanje. Očuvanje i zaštita pojedinih prostora se može provoditi samo u dolini rijeke Une čiji kvalitet vode je I razreda, međutim u dolini rijeke Sane ovo je nemoguće, jer je kvalitet vode ove rijeke IV razreda.

cjelineng

Kako hidrogeološke osobine naslaga zavise od sastava, strukturnog sklopa i položaja, prostor opštine Novi Grad je podijeljen na pet hidrogeoloških cjelina koje se mogu vidjeti na karti:

  1. Nizvodni dio sliva Vojskove, Čađavice, Japrice i Japre, te podsliv Bušević - Blatna
  2. Zona paleozoika od Japre do Novog Grada
  3. Cjelina Suhača - Agići
  4. Cjelina Suhača - Radomirovac - Sana
  5. Kvartarne naslage rijeka Une i Sane

 

 

 

POVRŠINSKE VODE

Prostor naše opštine ima najveću koncentraciju površinskih voda i vrlo razgranatu mrežu rječica i potoka. Una i Sana su najveći vodotoci i odvodnjavaju ovo područje. Velika količina voda u valžnim periodima rezultat je sastava zemljišta, njegovih hidrogeoloških osobina i hidrometeoroloških prilika. Kako ovo područje izgrađuju uglavnom klastične, slabo propusne do nepropusne naslage, ne postoje uslovi za podzemno akumuliranje vode, pa atmosferske i oborinske vode otiču uglavnom površinski. u dolinama Une i Sane prisutne su naslage sedre te šljunka i pijeska, koje su bogatije vodom.

Za sve ove vodotoke karakterističan je snježno-kršni režim. Najviši vodostaji su u maju mjesecu, a sekundarni maksimum je obično u oktobru. Malo vode ima u ljetnim i zimskim mjesecima.

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD Novi Grad
Njegoševa 4
79220 Novi Grad
Bosna i Hercegovina
tel/fax +387 52 752 163
mail: vodovodnovigrad@yahoo.com

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd